Pärandkultuuri säilitamise toetus

Taotluse esitamise tähtaeg on 01.07

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Mida toetatakse?

Toetatakse erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamist, hooldamist, säilitamist, tähistamist, sellele avaliku juurdepääsu tagamist, eksponeerimist, kaardistamist ja arhiivimaterjalide kogumist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Abikõlblik pärandkultuuri objekt on:

 1. Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas ja Maa-ameti kaardil

 2. Määruse lisa 3 nimekirjas

 3. Erametsamaal

Abikõlblikud kulud on:

 1. Pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud

 2. Omatöö

 3. Konsulendi hinnang pärandkultuuriobjekti toetamise ja tehtavate tööde vajalikkuse, mahu ja maksumuse kohta

 4. Konsulendi hinnang tehtud tööde kvaliteedile

Kes saab toetust?

Toetust saab taotleda metsaühistu ja erametsaomanik. Metsaühistul peab olema taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget (400 liiget alates 1.01.2024).

Kuidas esitatakse taotlus?

Taotluse saab esitada e-posti teel või posti teel.

Toetuse saamiseks tuleb esitada metsaühistule:

 1. Taotlus (määruse lisalt 1)

 2. Konsulendi hinnang pärandkultuuri objekti ja planeeritavate tööde kohta (määruse lisa 4)

 3. Pärandkultuuri objekti asukoha skeem, milles on märgitud objekti asukoht, piirid, kinnistu nimi, katastriüksuse tunnus ja metsaeraldise number

 4. Vähemalt üks hinnapakkumine tellitava töö või teenuse kohta

Kui suur on toetus?

Toetuse määr on kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot pärandkultuuri objekti kohta kalendriaastas, sealhulgas:

 1. Omatöö kuni 800 eurot ühe pärandkultuuri objekti kohta

 2. Konsulendi hinnangu koostamine kuni 200 eurot ühe pärandkultuuri objekti kohta.

Kuidas tehtud tööde kohta aru antakse?

 1. Tehtud tööde kohta tuleb esitada KIKile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast rahuldamise otsuse kuupäeva: 1) konsulendi hinnang tehtud tööde kvaliteedi kohta (määruse lisa 4); 2) omatöö korral kulude kalkulatsiooni.

Küsi nõu metsaühistust: 5032122 või metsauhistu@timber.ee