Üraskikahjustuste ennetamise toetus

Taotluse esitamise tähtaeg on selgumas.

Saada metsaühistuga liitumise soov

Jäta enda andmed ja võtame sinuga ühendust

Mida toetatakse?

Toetuse eesmärk on ennetada üraskite tekitatavaid kahjustusi erametsades. Toetatakse püünispuude kasutamist, feromoonpüüniste soetamist ja paigaldamist ning värske tormikahjustuse likvideerimist. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Kui suur on toetus?

Toetuse määr ühe erametsaomaniku kohta kalendriaastas on:

  1. Püünispuude kasutamisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta

  2. Feromoonpüüniste soetamisel ja kasutamisel kuni 40 eurot feromoonpüünise komplekti kohta, kuid mitte rohkem kui kümne feromoonpüünise komplekti jaoks;

  3. Värske tormikahjustuse likvideerimisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta.

Millistel tingimustel saab toetust?

Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused. Tormikahjustus võib olla likvideeritud ka taotlemisele eelnenud kalendriaastal. Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus:

  1. vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk

  2. katastriüksusel on kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. jaanuari seisuga

  3. püünispuid on hakatud kasutama, feromoonpüünised on soetatud ja nende paigaldamistööd on tehtud hiljemalt 1. septembriks

Tormikahjustuse likvideerimiseks antakse toetust, kui tormikahjustusega kuuskede maht on vähemalt 10 tihumeetrit katastriüksuse kohta, kahjustuse ulatus on eraldise kohta alla 0,5 hektari ning puud on metsast välja veetud õigel ajal üraskitõrje põhimõtete kohaselt. Püünispuude kasutamise toetust saab kuuse ettevalmistamiseks püüniseks ja püünispuu õigeaegseks väljaveoks üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

Toetuse taotlemiseks küsi nõu metsaühistust: 5032122 või metsauhistu@timber.ee

Teenustasu

Toetuse väljamaksmisel on teenustasu 5% saadud toetuse summast.